Prototip

 

                                   Marketplace de Serveis P2P

Time Market

Serveis 13

Timemarket - Travessera de dalt 98, 08024, Barcelona, España
Termes i condicions 
 
 

 

AVÍS: AQUEST TEXT FORMALITZA UN CONTRACTE VINCULANT. PER FAVOR, LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTS TERMES I CONDICIONS

 

  • AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.timemarket.org de ROGER CAZORLA i MAYORAL , amb domicili a c\Travessera de Dalt 98 de Barcelona ( 08024 )

LEGISLACIÓ
Amb caràcter general les relacions entre Timemarket amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles.


ÚS I ACCÉS D'USUARIS
El Usuari queda informat, i accepta, que l'accés al present web no suposa, en ningun cas, l'inici d'una relació comercial amb Timemarket.


PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel.lectual del contingut de les pàgines web, el seu diseny gràfic i codis amb la titularitat de ROGER CAZORLA i MAYORAL, queda per tant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara que es citin les fonts, excepte consetiment per escrit de Timemarket.

CONTINGUT DE LA WEB I ELLLAÇOS (LINKS)
Timemarket es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre el accés a aquesta informació a certs usuaris.

Timemarket no assumeix responsabilitat alguna per la informació contingudfa en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de Timemarket. La presència de "links" o enllaços en les pàgines web de Timemarket tenen finalitat merament informativa i en ningun cas suposa sugerència, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Text redactat per un professional especialitzat en imatge professional, comunicació i protocol (incloent netiqueta). És a dir, un manual d'estil en relació amb la forma de treballar.

 

  • DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

Observacions específiques

En els formularis que es contenen en aquesta carpeta el subscriptor podrà trobar les diferents clàusules que formen les condicions d'ús de la pàgina web i que són necessàries per la creació d'una pàgina web en la que s'ofereixen els diferents productes o serveis que presta una determinada entitat.

Tots els continguts del lloc web http:///www.timemarket.org, tals com textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatgess, així com el diseny gràfic, codi font i software, són d'exclusiva propietat de Timemarket o de tercers, els drets al respecte els ostenta legalment Roger Cazorla i Mayoral, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat intel.lectual i industrial amb finalitats comercials, així com la seva distribució, modificació, o alteració.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells socis que enviin al lloc web d'aquesta entitat observacions, comentaris o opinions per medi de correu electrònic o per qualsevol altre medi, s'entén que autoritzen a aquesta entitat de la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i l'exercici de qualsevol altre dret d'explotació de tals observacions, opinions o comentaris. Així mateix, s'entén que aquesta autorització es realitza a títol gratuït.

Les reclamacions que puguin interposar-se pels socis en relació amb els possibles incompliments dels drets de propietat intel.lectual i industrial sobre qualsevol dels serveis d'aquest lloc web han de dirigir-se al telèfon 620200784 o a la direcció de correu electrònic info@timemarket.org.

 

  • ACCÉS I ESTANCIA AL WEB

Observacions específiques

En els formularis que es contenen en aquesta carpeta el subscriptor podrà trobar les diferents clàusules que formen les condicions d'ús de la pàgina web i que són necessaris per a la creació d'una pàgina web en la que s'ofereixen els diferents productes o serveis que presta una determinada entitat.

Els socis i usuaris de la pàgina web seran íntegrament responsables de la seva conducta, al accedir a la informació del web mentre naveguen per la mateixa, així com després de haver accedit. Així, els socis i usuaris del lloc web titularitat d'aquesta entitat seran els únics responsables davant nosaltres i davant tercers de:
- Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilizació de qualsevol contingut de la pàgina web amb finalitats il.lícites o contraries al present document.
- Les conseqüències que poden derivar-se de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, danyant o deteriorant la pàgina web i els serveis que es presten en ella.

Aquesta entitat es reserva el dret a actualitzar els continguts del lloc web quan ho estimi convenient, així com a eliminar-los o a impedir l'accés a ells de forma temporal o definitiva, així com denegar l'accés als usuaris o socis que incompleixin d'alguna manera el contingut en el present document.

La informació continguda en la pàgina web titularitat d'aquesta entitat ha de ser considerada com orientativa per als seus socis i usuaris, tant en relació a la seva finalitat com als seus efectes, pel que no es garanteix la exactitud de la informació continguda en aquest web, sense assumir els possibles perjudicis o incomoditats pels usuaris que poguessin derivar-se de la citada inexactitud.

 

  • POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de dsesembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, TIMEMARKET informa a l'Usuari de l'existència d'un arxiu de dades de caràcter personal denominat CLIENTS I POTENCIALS inscrit en el RGPD (Registre General de Protecció de Dades) amb nº 2122071720, amb la finalitat principal de GESTIÓ DE BENS I SERVEIS; FACTURACIÓ; AIXÍ COM L'ENVIAMENT D'OFERTES I INFORMACIÓ COMERCIAL RESPECTE ELS PRODUCTES I SERVEIS DE L'ENTITAT A TRAVÉS DE DIFERENTS VIES, INCLOENT EL CORREU ELECTRÒNIC FACILITAT PER L'USUARI A TALS EFECTES EN EL PROCÉS DE CONSULTA EN AQUEST LLOC WEB.
 

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els productes i serveis oferts per la entitat. El titular de les dades declara ser major de 14 anys.
No facilitar les dades personals sol.licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la imposibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis oferts per la entitat.
D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtenen com conseqüència del seu enviament, seran incorporats en arxius de titularitat de TIMEMARKET amb domicili a c/Travessera de Dalt 98, 08024 BCN,tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES
L'usuari que envia la informació a TIMEMARKET és l'únic responsable de la veracitat, correcció i pertinença de les dades incloses, exonerant-se TIMEMARKET de qualsevol responsabilitat al respecte.

L'usuari garanteix i respon, en qualsevol cas, de la exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-ho degudament actualitzats.
El usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.
TIMEMARKET no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que indiqui una altra font, pel que tampoc assumeix responsabilitat alguna en quant a hipotètics prejudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.
S'exonera a TIMEMARKET de responsabilitat davant qualsevol dany o prejudici que pogués patir l'usuari com conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per TIMEMARKET sempre que procedeixi de fonts alienes a la mateixa.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS
TIMEMARKET podrà cedir les dades dels usuaris a tercers amb finalitats comercials.

EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCELACIÓ I OPOSICIÓ
Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició per correu: dirigit a TIMEMARKET c/ Travessera de Dalt 98, 08024 BCN,  o a través de la direcció de email: info@timemarket.org indicant en l'assumpte "Protecció de Dades".
Per a exercir tals drets i en compliment de la Instrucció 1/1998, de 19 de gener, de la Agència Espanyola de Protecció de Dades, és necessari que l'usuari acrediti la seva personalitat enfront a TIMEMARKET. mitjançant l'enviament de fotocopia del Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre medi vàlid en Dret.

MESURES DE SEGURITAT INFORMÀTICA
TIMEMARKET, ha adoptat els nivells de seguritat de protecció de les Dades Personals legalment requerides i recollides en el RD 1720/2007 de Desenvolupament de la LOPD. No obstant, disposa d'altres medis addicionals, com són firewalls d'última generació, apart de mesures tècniques com software per a l'encriptació de la informació confidencial i control d'accés a la informació de caràcter personal, usuaris restringits, polítiques de seguritat, usuaris i claus que caduquen segons exigeix la LOPD, i altres sistemes orientats a evitar el mal ús, alteració, accés no autortizat i robatori de les Dades Personals facilitades a TIMEMARKET.

TIMEMARKET  no serà responsable de possibles danys o prejudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a la mateixa. Tampoc es farà responsable de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues de línies telefòniques o sobrecarregues en el C.P.D. (Centre de Processos de Dades), en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de la entitat.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L'usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de TIMEMARKET en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.


CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
TIMEMARKET es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la industria. En tals supòsits, TIMEMARKET anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

  • CONDICIONS D'ÚS

INFORMACIÓ
TIMEMARKET i Roger Cazorla i Mayoral (d'ara endavant, "TIMEMARKET"), amb domicili a TRAVESSERA DE DALT 98,  08024 BARCELONA, vol informar als usuaris que accedeixin o utilitzin els serveis, aplicacions, eines i, en general, continguts inclosos a www.timemarket.org (d'ara endavant, la "Xarxa Social") de les condicions aplicables al accés i navegació per la mateixa.
 

OBJECTIU
El objectiu de TIMEMARKET és connectar a diferents professionals, experts i persones en general, amb el propòsit que intercanviïn serveis, els uns amb els altres, sense ànim de lucre, acumulant cada usuari i per cada servei realitzat, un saldo que servirà en un futur per sol.licitar serveis d'altres usuaris. Es tracta doncs d'acumular un saldo intercanviable per altres serveis en una "guardiola virtual".

Al mateix temps, els serveis oferts seran valorats pels usuaris que els hagin sol.licitat (d'ara endavant sol.licitant), per a poder exposar la seva opinió pel servei rebut. D'aquesta manera, l'usuari prestador del servei (d'ara endavant prestador) acumularà també una valoració al llarg del temps que servirà per a que els demés usuaris coneguin de la seva professionalitat, diligencia i bon fer.

Mai es podrà demanar una contraprestació econòmica per ningún servei. TIMEMARKET no pretén fomentar la economia submergida, i expulsarà de la Xarxa Social a qualsevol usuari del que tingui notícies  en aquest sentit. Demandar un preu en diners per algun servei implicarà l'expulsió immediata de la Xarxa  Social en quan TIMEMARKET conegui d'aquestes irregularitats. Es pot donar el cas que un prestador comuniqui a un sol.licitant, que el servei sol.licitat requereixi d'uns articles, productes, etc. (per exemple pintura per a pintar un pis). Solament en aquest cas, ambdos usuaris poden posar-se d'acord per a decidir qui afronta aquests costos per a poder realitzar correctament el servei. Es tractaria sempre, d'una situació excepcional, que pretén fer front a un cost implícit del servei. Mai serà una retribució pel servei prestat.
 

ÚS DE LA XARXA SOCIAL I DEURES DELS USUARIS
Al visitar i/o utilitzar la Xarxa Social, vostè adquireix la condició d'usuari de la mateixa. La navegació per la Xarxa Social i la utilització de la mateixa signifiquen la seva acceptació com usuari de totes i cadascuna de les presents condicions d'ús, així com de les condicions particulars que, en el seu cas, regeixen la utilització de la Xarxa Social o dels serveis vinculats a la mateixa.

TIMEMARKET podrà, en qualsevol moment i sense previ avís, modificar la presentació i configuració de la Xarxa Social, així com les condicions requerides pel seu ús. En el cas que es produeixin, seran exposades en la Xarxa Social per a que el usuari pugui conèixer-les  abans de utilitzar-les. La utilització de la Xarxa Social una vegada modificades les condicions d'ús significarà l'acceptació per l'usuari de les condicions així modificades.

Si no desitja convertir-se en usuari de TIMEMARKET NO formalitzi el present contracte. NO accepti les Condicions d'ús de TIMEMARKET, NO faci clic en "TERMES I CONDICIONS".

En el cas d'acceptar i convertir-se en usuari de TIMEMARKET, reconeix haver llegit les Condicions d'ús, entendre-les i comprendre els seus termes i s'obliga al seu compliment.
 

USUARIS DE LA XARXA SOCIAL
Per l'ús de la Xarxa Social, el usuari manifesta i garanteix que és major de divuit anys, reservant-se TIMEMARKET, les accions que estimi oportunes per a comprovar-ho.

TIMEMARKET podrà denegar o retirar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés a la Xarxa Social a aquells usuaris que contravinguin el establert en les presents condicions d'ús, en la llei, els costums o l'ordre públic.

L'accés a la Xarxa Social és lliure i gratuït. Per a poder accedir a certs continguts de la Xarxa Social TIMEMARKET solicitarà al usuari que es registri en la Xarxa Social. Les dades recaptades seran sotmeses a la política de privacitat contemplada en les presents condicions generals i en la POLÍTICA DE PRIVACITAT del AVÍS LEGAL.

El password o clau escollida per l'usuari pel registre, sempre validada per TIMEMARKET, es considerarà un element identificador i facilitador. La clau tindrà caràcter personal i intransferible i serà tractada com una dada de caràcter personal.

El usuari s'obliga a guardar la deguda diligencia en la conservació de la clau, prenent les mesures de seguretat adequades, assumint en cas contrari, le conseqüències que puguin derivar-se del ús de la mateixa pe terceres persones diferents del usuari, eximint de tota responsabilitat a TIMEMARKET qualsevol tipus d'ús no autoritzat de la clau.

L'usuari deurà responsabilitzar-se per totes les operacions efectuades amb la seva clau, no podent comercialitzar amb ella ni cedir-la a un tercer.

L'usuari es compromet a notificar a TIMEMARKET de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva clau, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

Aixi mateix, TIMEMARKET podrà contactar amb l'usuari per a comprovar les dades proporcionades per aquest, podent donar de baixa a un usuari si aquest ha proporcionat dades falses.
 

CONTINGUT QUE FACILITA EL USUARI A LA XARXA SOCIAL
Tota la informació i dades que facilita el usuari a TIMEMARKET són propietat d'aquell, podent sol.licitar en qualsevol moment la seva eliminació, a no ser que s'hagi compartit amb tercers i aquests no la hagin eliminat o copiat.

També concedeix a TIMEMARKET la totalitat dels drets d'explotació (incloent els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació) dels continguts, informacions, dades, fotografies, vídeos i de qualsevol altre contingut que es pugui a la Xarxa Social. Així doncs, el usuari permet a TIMEMARKET modificar, adaptar o crear obres derivades dels continguts facilitats, directament o a través de tercers, per a la seva explotació a través de qualsevol medi per millorar el funcionament de la Xarxa Social i oferir un millor servei als seus usuaris. TIMEMARKET podrà exercir tals drets i explotar tals continguts en la forma que estimi convenient, a través de qualsevol modalitat d'explotació dins de la Xarxa Social.

La cessió recollida en els dos apartats anteriors s'entendrà fet per a tot el món i de manera perpetua als referits drets. TIMEMARKET no pagarà contraprestació alguna per la cessió de drets.  TIMEMARKET podrà utilitzar els continguts, inclosos el ús junt a altres continguts de tercers, per a promocionar els serveis oferts a través de la Xarxa Social en qualsevol medi. TIMEMARKET no deurà pagar contraprestació alguna per tal ús.

Tots els continguts i informació facilitada a la Xarxa Social ha de ser certa, veraç, no confidencial i que no violi drets de tercers.

El usuari manifesta i garanteix que: (1) és l'únic i exclusiu titular de tots els drets de propietat intel.lectual i industrial sobre els continguts o que el titular de tals drets li ha atorgat una llicencia o autorització, i que en tal condició està plenament facultada per a cedir a TIMEMARKET els drets objecte de les presents condicions, de forma que ni el seu contingut, ni la seva explotació o utilització en la forma prevista en les presentes condicions infringirà ningun dret de tercers, ja sigui de propietat industrial, intel.lectual, secret comercial, dret de imatge o qualsevol altre; (2) no existeix ninguna reclamació, judicial ni extrajudicial que afecti a ningun dels continguts i no ha sigut alertat respecte de la possibilitat que tal reclamació sigui interposada, ni coneix la existència de ninguna raó que pugui motivar la interposició de tal reclamació; (3) els continguts no contenen ningun element que violi ninguna llei o regulació aplicable, ni difamen o violen els drets de intimitat, honor o imatge de tercers; (4) no existeixen, ni durant la vigència d'aquestes condicions contraurà amb tercers, compromisos o gravàmens de ninguna espècie que pugui afectar el pacífic exercici per part de TIMEMARKET dels drets objecte de les presents condicions; (5) ha obtingut les autoritzacions necessàries de les persones que apareixen en els continguts, si fos necessari; y (7) ha abonat qualsevol quantitat que pugui haver generat els continguts en concepte de drets d'autor davant a qualsevol entitat de gestió o altres tercers. Quan sigui aplicable, el usuari guardarà i tindrà a disposició de TIMEMARKET les autoritzacions o llicències previstes en aquest apartat.

El usuari serà sempre el únic responsable dels continguts que comparteix en la Xarxa Social i de les conseqüències que això implica. TIMEMARKET no assumeix ninguna responsabilitat respecte dels continguts compartits per l'usuari. El usuari serà el únic responsable per les reclamacions que puguin sorgir de tercers relacionades de qualsevol manera amb els continguts que aquest hagi compartit en la Xarxa Social.
 

INDEMNIZACIONS
El usuari mantindrà indemne a TIMEMARKET pels danys, pèrdues i costos (inclosos els costos processals o honoraris d'advocats, o altres costos qualsevols) que facin referència a qualsevol reclamació deguda al incompliment del present Contracte, a qualsevol contingut que comparteixi el usuari en la Xarxa Social i qualsevol altra activitat en la que participi en o a través de TIMEMARKET.
 

REQUISITS D'ÚS
Quan utilitza la Xarxa Social l'usuari ha de complir els següents requisits i declarar i garantir que: (1) és major de 18 anys; (2) no l'ha sigut restringit l'ús dels Serveis, ni s'ha prohibit de qualsevol altre manera tenir un compte TIMEMARKET; (3) solament mantindrà un compte a TIMEMARKET al mateix temps; (4) té poders suficients i està plenament facultat per a celebrar aquest Contracte i que al fer-ho no violarà ningun contracte del qual és part; (5) no infringirà ningun dret de TIMEMARKET, incloent drets de propietat intel.lectual, com copyright i marques i (6) assumeix el cost de tot l'equip, software i accés a Internet necessaris per a utilitzar la Xarxa Social.
 

MISSATGES DE LA XARXA SOCIAL
TIMEMARKET es posarà en contacte amb els usuaris mitjançant un missatge de correu electrònic a una direcció associada amb cadascú d'ells. Per això, l'usuari consent que TIMEMARKET pugui posar-se en contacte amb ell mitjançant aquest sistema o qualsevol altre medi que la Xarxa Social permeti per les seves característiques tècniques.
 

INTERACCIÓ ENTRE USUARIS
TIMEMARKET ofereix la possibilitat als seus usuaris d'interactuar, comunicar-se i solicitar-se serveis mutus o individuals. En aquest sentit, l'usuari reconeix que en els espais que la Xarxa Social permeti a tal efecte, les seves observacions i comentaris seran sempre correctes i sobre temes específics propis de la Xarxa. TIMEMARKET permet el intercanvi d'informació accessòria, però sempre sota la responsabilitat del usuari, ja que els Administradors de la Xarxa Social no poden controlar tot el contingut que en aquesta s'hi diposita. L'usuari reconeix que tota la informació bolcada a la Xarxa pot ser utilitzada i vista per terceres persones usuàries i TIMEMARKET no pot garantir que aquestes facin un ús adecuat amb aquella, o que utilitzin idees compartides. Es recomana als usuaris no compartir informació que no es vulgui que sigui utilitzada per tercers, i no compartir informació susceptible d'afectar drets de tercers, podent ser infringits.

TIMEMARKET no es responsabilitza del ús ilícit o apropiació indeguda per part d'altres usuaris de tots els continguts i informacions que l'usuari comparteix en la Xarxa Social.
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT
L'usuari reconeix haver llegit la POLÍTICA DE PRIVACITAT que es troba en l'AVÍS LEGAL de la Xarxa.

També reconeix i consent que TIMEMARKET tingui accés, conservi i reveli les seves dades i qualsevol altre informació si així ho exigeix la legislació o si de bona fe la Xarxa Social considera que aquest accés, conservació i revelació és necessari per a complir amb un procediment judicial, fer complir aquest contracte, respondre a reclamacions per vulneració de drets de tercers o protegir els interessos generals de TIMEMARKET.
 

SERVEIS PRESTATS
TIMEMARKET tan sols és un intermediari entre els usuaris, no valida els serveis oferts per aquests ni tampoc té ninguna responsabilitat respecte de la prestació dels serveis per part de cadascun dels usuaris.

TIMEMARKET es limita a posar en contacte als usuaris per a que ofereixin aquests serveis i acumulin un saldo per a futurs intercanvis en cas necessari.

TIMEMARKET no verifica que els usuaris compleixin amb la formació, experiència i qualitat que indiquen en els seus perfils. Per això, els demés usuaris utilitzaran les valoracions del usuari ofertant del servei.

Si un servei és considerat inapropiat per TIMEMARKET o per tercers usuaris, en el moment que TIMEMARKET tingui coneixement d'això, actuarà en conseqüència, eliminant o modificant les característiques del servei.
 

GUARDIOLA VIRTUAL O SALDO ACUMULAT
El saldo obtingut per la realització de serveis per part del usuari a altres usuaris, no es desemborsa de ninguna manera. Solament es pot utilitzar com medi de intercanvi per a fer front a la sol.licitud de posteriors serveis per part del usuari. És a dir, el saldo acumulat és com la "moneda" de canvi per a poder sol.licitar serveis d'altres usuaris. En ningun cas es tracta d'un valor econòmic o dinerari.
 

RESPONSABILITAT I GARANTIES
El usuari ha de comprovar per ell mateix les dades facilitades per altres usuaris, ja que TIMEMARKET no controla exhaustivament tots els continguts i informacions facilitades pels usuaris per a comprovar la total veracitat. Per tant, no realitzem manifestacions ni garanties expresses.

Sempre que la legislació vigent ho permeti, TIMEMARKET s'eximeix de tota manifestació o garantia, incloent sense caràcter limitant qualsevol garantia, si l'usuari no queda satisfet amb TIMEMARKET pot cancelar el seu compte i rescindir aquest contracte.

TIMEMARKET no s'obliga a comprovar la identitat de les persones que soliciten els seus serveis, ni tampoc la obligació de controlar l'ús que d'aquests faci l'usuari o altres tercers usuaris, per tant, TIMEMARKET s'eximeix de tota responsabilitat per robatori o qualsevol altre ús inadequat de la identitat o informació d'un usuari.

TIMEMARKET no pot oferir garantia alguna que els serveis oferts funcionin sense ninguna interrupció o algun error de funcionament. En concret, durant operacions de manteniment, millores, actualitzacions, etc. A la seva vegada, TIMEMARKET s'eximeix de qualsevol responsabilitat deguda a danys causats per alguna interrupció del servei o error de funcionament.

De la mateixa manera, TIMEMARKET tampoc respondrà de l'ús inadequat per part del usuari de sistemes, equips o plataformes, errors dels proveïdors d'internet, colapse de internet o altres causes que facin impossible o dificultin la prestació del servei per part de la Xarxa Social.
 

LEGISLACIÓ I AFORAMENT
Les disposicions contingudes en aquestes condicions d'ús es regiran i seran interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.

A menys que alguna normativa no ho permeti, per a la resolució de qualsevol qüestió litigiosa relacionada amb TIMEMARKET i qualsevol usuari, les parts es sotmeten, de comú acord, al fur i jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

No teniu els permisos necessaris per accedir aquest portlet.